Faktoring Sözlüğü

Aciz

Borçlunun vade gelmesine rağmen borcunu ödeyememesi durumudur.

Aciz Vesikası

Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmi belge.

Alacak Bildirim Formu

Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belge.

Bildirimli Faktoring

Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini bildirdiği faktoring şeklidir. Bu durumda borçlu firma fatura bedellerini faktoring şirketine öder.

Bildirimsiz Faktoring

Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini bildirmediği faktoring şeklidir. Bu durumda satıcı firma fatura tahsilatlarını kendisi yaparak, faktoring şirketine kendisi öder.

FCI (Factors Chain International)

Uluslararası faktoring işlemlerinin işleyiş kurallarını belirleyen, dünya üzerinde 450’den fazla faktoring şirketi ve bankanın üye olduğu uluslararası birliktir.

Faktoring

Mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat ve/veya finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir enstrümandır.

Faktoring Sözleşmesi

Müşteri ve faktör arasında imzalanan, faktoring işlemlerinin şartlarını ve hukuki çerçevesini belirleyen sözleşmedir.

Faiz

Finansman hizmetinden yararlanılması durumunda oluşan maliyettir. Yapılan işlemin türü ve günün koşullarına göre belirlenir.

Finansman

Vadeli alacakların belli bir oranının vadesinden önce ön ödeme olarak müşteriye (satıcı firmaya) ödenmesidir.

Garanti

Alıcı firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi ihtimaline karşı, söz konusu alacağın garanti edilmesi, borçlunun ödememe riskinin faktoring şirketi tarafından üstlenilmesidir.

Gayri Kabili Rücu Faktoring

Alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketince üstlenilmesidir. Faktoring şirketi borçludan tahsilat yapamazsa, yapmış olduğu ön ödemeyi satıcıdan geri isteyemez.

İhracat Faktoringi

Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışına yaptığı satışlarının vadelerinden önce satıcıya ödendiği faktoring işlemidir. Alıcının ülkesine bağlı olarak, ihracatçının talep etmesi halinde finansmana ilaveten garanti hizmeti de verilmektedir.

İşlem Masrafları

EFT, havale, çek-senet, dosya masrafı gibi masraflardır

İthalat Faktoru

Türkiye’deki firmaların yurtdışından yaptığı mal/hizmet alımlarının finansmanının faktoring şirketince sağlandığı finansman türüdür.

Kabili Rücu Faktoring

Faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup, alacakların ödenmemesi durumunda faktoring şirketinin satıcı firmaya rücu etme ve yapılan ön ödemeyi geri isteme hakkı bulunur.

Komisyon

Temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen bir maliyettir.

Limit Onay Bildirimi

Faktoring Şirketi tarafından, faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, faktoring garanti hükümlerinin işletilmesi amacıyla müşteriye yapılan, borçlu ve garanti edilen alacak hakkında garanti limitini ve vadesini ihtiva eden bildirim.

Tahsilat

Alacakların vadesinde tahsilatının ve takibinin yapılarak müşteriye raporlanması, alacakların yönetimidir.

Temlik

Bir alacağın hukuki olarak ve vecibeleri ile alacaklıdan (temlik eden) başka bir tarafa (temellük eden) devir edilmesidir.

Temlik Bildirimi

Faktoring şirketi ile satıcı arasında bir alıcı için faktoring işlemi başladığında alıcıya giden genel temlik bildirimidir.