Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni (İş Başvurusunda Bulunanlar İçin)

İŞ FAKTORİNG A.Ş. nezdinde gerçekleştirmekte olduğunuz iş başvurusuna dair kişisel verilerinizin işlenmesi söz konusu olmaktadır.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Yöntemi ve İşlenme Amaçları

İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından iş başvurunuzda yer alan bilgilerin, işe alım sürecinde adaylarda aradığımız niteliklere uygun olup olmadığının tespiti ve/veya bilgilerinize ilişkin gelecekte ihtiyaç duyulması halinde tarafınıza iş teklifi sunabilmek üzere arşivlenmesi amacıyla iş başvurusu esnasında vermiş olduğunuz, İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından her nevi istihbarat ve sair araştırma neticesinde elde edilen veya mevcut kişisel verilerinizin kullanılması suretiyle temin edilen, ad/soyad, yaş, medeni durum, sağlık durumuna ilişkin rapor, telefon numarası, adres, kimlik numarası, askerlik durumu, kan grubu, daha önce çalıştığınız iş yeri/iş yerlerine ilişkin bordro bilgisi kapsamındaki kişisel verileriniz İŞ FAKTORİNG A.Ş.’ tarafından saklanacak, arşivlenecek ve tarafınızla ilgili hazırlanacak her türlü evrak ve raporda kullanılacaktır.

3. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar

Elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereğince

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızın kullanılması faktoring sözleşmesi, iş bu bilgilendirme metni ve sair usullerle tarafınıza belirtilen şirketimize ait iletişim kanallarını kullanmak suretiyle, tarafınızla imzalanan faksla veya elektronik posta yoluyla işlem sözleşmesinde belirtilen usulde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle veya İş Faktoring A.Ş. - İş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent/İSTANBUL adresine posta yoluyla iletebilirsiniz. Başvurularınız tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerinizn İş Faktoring A.Ş. tarafından hukuka aykırı şekilde kullanıldığı iddiasında bulunmanız durumunda tazmin talebinizi genel hükümlere göre yargı mercileri önüne taşıma hakkına sahipsiniz.

Kvk İletişim Formu