Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından verilecek faktoring hizmetlerinin ifası zımnında ve bu kapsamda bilhassa kredinin tahsisi amacıyla kişisel verileriniz işlenecek olup aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız:

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Yöntemi ve İşlenme Amaçları

İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından faktoring işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda karşılıklı hak ve borçların tespiti ile ifası amacıyla, isim, adres ve sair iletişim bilgilerinizin kayıt altına alınması mali verilerinizin toplanması ve analizi, yurt dışı bağlantılı faktoring işlemlerinin gerçekleştirilmesi durumunda kişisel bilgilerinizin yurtdışında bulunan kişi veya kurumlara aktarılması, ticari faaliyetlerinize ilişkin olarak diğer şirketlerde olan ortaklık durumunuz, diğer finans kurumları ile olan işlemlerinize ve kredilerinize ilişkin verilerin saklanması, işlenmesi, kişisel verilerinizin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan ancak faktoring işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili olmak üzere 3. kişi, kurum ve kuruluşlara aktarımı şeklinde işlenmesi faaliyetleri başta olmak üzere; İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından her nevi istihbarat ve sair araştırma neticesinde elde edilen, mevcut kişisel verinin kullanılması suretiyle temin edilen, müşterinin aynı zamanda T. İş Bankası A.Ş. müşterisi olması halinde İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından adı geçen banka aracılığıyla elde ettiği ya da tarafınızca İŞ FAKTORİNG A.Ş.’ye beyan edilen her türlü kişisel veriniz işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar

Elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereğince

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızın kullanılması faktoring sözleşmesi, iş bu bilgilendirme metni ve sair usullerle tarafınıza belirtilen şirketimize ait iletişim kanallarını kullanmak suretiyle, tarafınızla imzalanan faksla veya elektronik posta yoluyla işlem sözleşmesinde belirtilen usulde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle veya İş Faktoring A.Ş. - İş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent/İSTANBUL adresine posta yoluyla iletebilirsiniz. Başvurularınız tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerinizn İş Faktoring A.Ş. tarafından hukuka aykırı şekilde kullanıldığı iddiasında bulunmanız durumunda tazmin talebinizi genel hükümlere göre yargı mercileri önüne taşıma hakkına sahipsiniz.

Kvkk İletişim formu